คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แผ่นพับ

Dublin Core

Title

แผ่นพับ

Collection Items

บันได 6 ขั้นสู่วันฟ้าใส
แผ่นพับบันได 6 ขั้นสู่วันฟ้าใส

พูดด้วยรัก ทักด้วยห่วงใย ครอบครัวร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด
พูดด้วยรัก ทักด้วยห่วงใย ครอบครัวร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด

แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัยถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง จะทำให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี สามารถควบคุมและจัดการอารมณ์ได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และปัญหาสุขภาพจิตได้อีกด้วย

เด็กไทย "คิดดี คิดเป็น คิดให้"
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การพัฒนาเด็กไทยให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้เพื่อการก้าวต่อไป เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ทำประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น

ความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ
แผ่นพับที่นำเสนอลักษณะของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดีและมิติของความสุขด้านต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ รวมถึงวิธีส่งเสริมความสุขในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุสูงวัยอย่างมีค่าและมีความสุข

การดูแลผู้ป่วยโรคจิต
แผ่นพับคำแนะนำการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

รู้ เข้าใจ โรคซึมเศร้า
วิํรการรักษาโรคซึมเศร้ามี 2 รูปแบบหลักๆ

แผ่นพับ : โรคสมาธิสั้น ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครอง
การออกคำสั่งสำหรับเด็กสมาธิสั้น คำสั่งของพ่อแม่ต้องสั้น ง่าย ชัดเจน จูงใจ มีทิศทางเดียวกัน ต้องเป็นคำสั่งไม่ใช่การขอรอง โดยพูดในขณะที่เด็กตั้งใจฟัง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น ลูกไม่เป็นโรคสมาธิสั้น เพราะลูกนั่งดูทีวี หรือเล้่นเกมส์ได้นานๆ…
View all 114 items
Collection créée par Phopthorn Wuttiharn

Collection Tree

Social Bookmarking

Position: 1 (7821 views)