Browse Items (16 total)

  • Creator is exactly "กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต "

1_compressed.pdf
แผนนประคองกิจการจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานส่วนกลาง กรมสุขภาพจิตให้สามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการป้องกันตรวจค้น และตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤติ…

03.pdf
ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ภาครัฐจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมโรคและการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สถานการณ์การระบาดดีขึ้นตามลำดับ และอยู่ในระดับการควบคุมได้ด้วยการเฝ้าระวัง…

แผนปฏิบัติราชการฯ 5 ปี กรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2563-2565).pdf
วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต "เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข" เป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต เมื่อสิ้นแผนฯ 1) งานสุขภาพจิตของประเทศไทยก้าวหน้าสู่การเป็น Mental Health 4.0 2)…

แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ_ศ_ 2561-2580).pdf
การดำเนินงานด้านสุขภาพจิต (Mental Health in Thailand 4.0) ภายใต้สาธารณสุขไทย 4.0 ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคงที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม (Inclusive Growth Engine) เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมลาในสังคม…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2