คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1028 total)

  • Language is exactly "Thai"

4.PNG
คู่มือเล่มนี้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคในการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ เช่น คุณลักษณะทั่วไป ต้องรู้จริง ถ่ายทอดเป็น จรรยาบรรณ ข้อเสนอแนะ เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี

Position: 1199 (27 views)

3.PNG
การเขียนใบสมัคร เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง มีเนื้อหาเกี่ยวกับเอกสารสมัครคัดเลือก เกณฑ์พิจารณาผลงานและคุณสมบัติของผู้สมัคร

Position: 1211 (20 views)

1.PNG
คู่มือการเตรียมตัวพบแพทย์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการและขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนพบแพทย์

Position: 1205 (22 views)

Capture.PNG
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานยาจิตเวชที่ถูกต้อง วิธีการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับบริการเปลี่ยนพฤติกรรมความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ

Position: 1209 (21 views)

1684.jpg
หนังสือแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เช่นการประเมินภาวะซึมเศร้าเบื้องต้น แบบประเมินความเศร้า แนวทางการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า แนวทางการดูแลตาม one page แบบประเมิน

Position: 1213 (18 views)

1688.jpg
หนังสือ Long COVID เจอ จ่าย เจ็บ แต่ไม่จบ มีเนิ้อหาความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เช่น Long COVID คิออะไร ประเภท Long COVID อาการ Long COVID ที่พบบ่อย อาการ Long COVID กับสุขภาพจิต

Tags:

Position: 1217 (15 views)

Capture1234.pdf
ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณเดือนปัญหาการฆ่าตัวตาย วิธีการช่วยเหลือ และช่องทางให้คำปรึกษา

Position: 1215 (17 views)

Capture123.pdf
Mental Health Check In เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ Covid-19 พัฒนาขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข อสม. จิตอาสาใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน

Position: 1209 (21 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2