คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1087 total)

  • Language is exactly "Thai"

Capture.PNG
ระะบบเวชระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล Personal Health Record (PHR) ของ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ สามารถใช้งานได้ผ่านช่องทาง Line OA น้องจิตดี โดยในระบบจะมีรายละเอียดต่างๆของผู้เข้าใช้บริการ เช่นข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลยาที่ได้รับ และผล Lab…

Position: 781 (250 views)

66-07-17-รายงาน_สสส.pdf
รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ เป็นโครงการสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมสุขภาพจิตของแรงงาน ในสถานประกอบกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ มีสุขภาพจิตดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข…

Position: 625 (295 views)

แผนการสอนให้คำปรึกษาCSรวมรอบฯ.pdf
สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีแนวโน้มสูงขึ้น และอาจารย์พบว่านักศึกษาเครียด ซึมเศร้า ไม่มีความมั่นใจในการออกไปฝึกงาน ขาดความมั่นใจในการฝึกสอน นักศึกษา มีอาการเครียด ซึมเศร้า จากการเรียน…

Position: 904 (228 views)

[final sent-140723]_สถานการณ์ 4 โรคจิตเวชเด็ก 2566 HDC.pdf
รายงาน “สถานการณ์โรคจิตเวชเด็กไทย ปี พ.ศ. 2565-พฤษภาคม พ.ศ. 2566: การเฝ้าระวังโรคจิตเวชและ ปัญหาสุขภาพจิต จากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC)” โดยใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ปี พ.ศ. 2565 และเดือนมกราคม-พฤษภาคม…

Position: 335 (572 views)

รอไม่ไหว (4 สี).pdf
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญา ของเด็กไทย ในกลุ่มเขตสุขภาพที่ 9 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ในปี 2559 มีหลายปัจจัย ทั้งนี้สามารถสร้างปัจจัยปกป้อง ลดปัจจัยเสี่ยงได้หลากหลายวิธี…

Position: 1181 (117 views)

สิริมา  สิทธิวรรณ-รายงานการวิจัยเรื่อง ปัญหาการเรียนรวมของเด็กปัญ.pdf
ปัญหาและระดับความรุนแรงของเด็กปัญญาอ่อนที่เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ เป็นรายข้อ ด้านการเรียน สังคม การช่วยเหลือตนเอง พฤติกรรมและอารมณ์ มีปัญหามาก ครูและผู้ปกครองไม่เข้าใจและไม่ยอมรับระดับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก

Position: 1188 (100 views)

จงรัตน์  ลิ้มพัฒนสิริ-การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท ชนิดหวาดระแวง.pdf
ผู้ป่วยโรคจิตเภท ชนิดหวาดระแวงจำนวนมาก ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช พยาบาลจิตเวชจะต้องมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากอาการของโรคและช่วยฟื้นฟูความสามารถในการดูแลตนเอง

Position: 463 (408 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2