คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (13 total)

  • Publisher is exactly "กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต"

บอร์ดนิทรรศการ1(วัคซีนใจในชุมชน) (1).pdf
วัคซีนใจในชุมชน (Community Mental Health Vaccines) เป็นมาตรการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมแรงรวมใจกันในการแก้ไขปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนสามารถผ่านพ้นไปได้ และยังทําให้ชุมชนฟืนคืนสู่ภาวะปกติได้

Position: 1209 (12 views)

9.JPG
พลังใจ คือ ความเข้มแข็งทางใจ หรือ RQ (Resilience Quotient) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนเราเป็นความสามารถทางอารมณ์และจิตใจ ในการปรับตัวให้กลับสู่ภาวะปกติหากพบเหตุการณ์วิกฤตหรือความยากลำาบากในชีวิต…

Position: 1037 (93 views)

7.JPG
กรมสุขภาพจิตได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรสถานศึกษาได้ใช้ศึกษาด้วยตนเอง ในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาแบบเป็นคู่เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานบริการสาธารณสุข…

Position: 1101 (71 views)

6.JPG
คู่มือการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัวฉบับนี้ เป็นแนวทางให้วัยรุ่นสามารถสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ รวมทั้งเข้าใจว่าตนเองต้องการสื่อสารอะไร ควรสื่ออย่างไร และสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่สำาคัญยังช่วยให้เข้าใจในความคิดความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครอง…

Position: 1118 (65 views)

บอร์ดนิทรรศการ1(วัคซีนใจในชุมชน).pdf
วัคซีนใจ ในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้ ประกอบด้วย

ความรู้สึกปลอดภัย
สร้างความรู้สึกสงบ
สร้างความหวัง
สร้างความเข้าใจและให้โอกาส

Position: 902 (129 views)

1647421633762.pdf
สือเทคโนโลยีต้นแบบเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและการยอมรับของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(COVID-19) จำนวน 5 ตอน ประกอบไปด้วย

video…

Position: 1137 (57 views)

การ์ดA5ในถุงแคร์ใจ.pdf
infographic ถุงแคร์ใจ ประกอบด้วย
- เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้
- วิธีดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด
- เครียดได้คลายเป็น
- สื่อสารสัคซีนใจ เทคนิคเฉพาะในการคลายเครียด
- วิธีดูแลใจเมื่อต้องสูญเสียคนรัก
- การปฏมพยาบาลทางใจ ด้วย 3ส
- 5 ข้อฉุกคิด…

Position: 1130 (60 views)

หนังสือนวัตกรรมวัคซีนใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564.pdf
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมานานกว่า 2 ปีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทํา ให้คนไทยเกิดมีความเครียดสะสม กระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตวิตกกังวล ซึมเศร้า เสี่ยงต่อการทํา ร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย ฯลฯ…

Position: 333 (378 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2