Browse Items (5 total)

  • Publisher is exactly "ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4"

1650270654207 (1).pdf
video ความกลัวที่เกิดจากโควิด มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความกลัวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

1649051913417.pdf
video โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน

วันนี้เรามีโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ที่มุ่งหวังให้ประชาชนวัยทำงานมีความสุขและสามารถดูแลจิตใจของตนเองและครอบครัวได้ เพื่อนำไปสู่วัยทำงานยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด”มาฝากทุกท่านนะคะ…

1647480710668.pdf
วัคซีนใจ 4 สร้าง 2 ใช้ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมใจกันจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาจนสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปได้

1647481953803.jpg
video 6 ขั้นตอนดูแลใจ สู้ภัยโควิดซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำข้อมูลสายด่วยสุขภาพจิต 1323 mental health check in พร้อมด้วย ขั้นตอนดูแลใจ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจิต เข้าใจข้อมูลสุขภาพจิต สื่อสารข้อมูลสุขภาพจิต บอกต่อให้เข้าใจ

1647480710668.pdf
video โควิดขนาดนี้สร้างพลังใจได้เหรอ มีเื้อหาเกี่ยวกับ การเสริมสร้างพลังใจเพื่อต่อสู้กับวิกฤตกับโรคโควิด-19 กรมสุขภาพจิตและศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เรามุ่งเน้นเพื่อลดผลกระทบของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าวัคซีนทางใจ
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2