คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Title is exactly "รายงานการศึกษาเรื่องระบาดวิทยาโรคจิตเวชร่วมในคนไทย:
    การศึกษาระดับชาติ 2551"

10_ระบาดวิทยา_การศึกษาระดับชาติ 2551.pdf
รายงานการศึกษาเรื่อง “ระบาดวิทยาโรคจิตเวชร่วมในคนไทย: การศึกษาระดับชาติ 2551” นี้ เป็นส่วนหนึ่งจากผลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตและจิตเวชในคนไทยในปี พ.ศ.2551 ที่มีการดำเนินการต่อเนื่องทุก 5 ปี โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2541…

Position: 1014 (215 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2