Browse Items (1 total)

  • Title is exactly "แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan: BCP) สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานส่วนกลางกรมสุขภาพจิต"

1_compressed.pdf
แผนนประคองกิจการจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานส่วนกลาง กรมสุขภาพจิตให้สามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการป้องกันตรวจค้น และตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤติ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2