คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2020-04-17"

4.pdf
MV เพลงห่างไกลต้านภัยโควิด

Position: 718 (395 views)

วัคซีนใจในชุมชน.pdf
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์นำเสนอวิธีสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ด้วย 4 สร้าง วัคซีนใจในชุมชน คือ 1. สร้างความรู้สึกปลอดภัย 2. สร้างความรู้สึกสงบ 3. สร้างความหวัง 4. สร้างความเข้าใจให้โอกาส

Position: 390 (688 views)

ใช้วัคซีนใจในชุมขน.pdf
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์นำเสนอวิธีการสร้างวัคซีนใจในชุมชน ด้วย 2 ใช้ ได้แก่ ใช้ศักยภาพชุมชน และ ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน

Position: 462 (583 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2