Browse Items (2 total)

  • Tags: การคัดกรอง

ASSISTon  ICE_Final.1.pdf
คู่มือนี้พัฒนาขึ้นสำหรับบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิในหน่วยบริการต่างๆ วีดิทัศน์ประกอบด้วยกรณีศึกษาสองตัวอย่างที่แพทย์ทำการคัดกรองประสบการณ์การดื่ม สุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test; ASSIST)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2