Browse Items (1 total)

  • Tags: การดําเนินงาน

0_คู่มือแนวทางสร้างวัคซีนใจเขตสุขภาพที่ 9.pdf
วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้ามาร่วมดำเนินการเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางใจของคนในชุมชน ทำให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนวิกฤตอื่นๆในอนาคต และสามารถปรับตัว…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2