คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: การสร้างวินัยเชิงบวก

การสร้างวินัยเชิงบวก.pdf
วินัยเชิงบวก” ยืนอยู่บนหลักความเชื่อที่ว่า ไม่มีเด็กคนใดเป็นเด็กเลวร้าย มีแต่การแสดงออกพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีพฤติกรรมดีต้องได้รับการสอนและสนับสนุน พฤติกรรมไม่ดีต้องได้รับการปรับโดยไม่ใช้ความรุนแรงทั้งทางกายและวาจา

Position: 618 (134 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2