Browse Items (1 total)

  • Tags: การเสริมสร้างอีคิว

1เทคโนโลยีการเสริมสร้างEQtotal.pdf
ปฐมวัย ถือเป็นช่วงเวลาที่เป็นรากฐานของการพัฒนาและเติบโตที่สําคัญที่สุดในชีวิต ในช่วงเวลาแรกเกิด-5 ปี เด็กจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งทั้งสมอง ทักษะทางสังคม อารมณ์ และการเคลื่อนไหว ดังนั้น การพัฒนาและการลงทุนในเด็กปฐมวัย จึงเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้น ๆ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2