Browse Items (1 total)

  • Tags: กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็ก

ชุดประเมินและฝึกกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมซ้ำ (1).pdf
ชุดประเมินและฝึกกิจกรรมแก้ปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมซ้ำๆและสามารถนำแนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆ มาฝึกให้กับบุตรหลายได้อย่างต่อเนื่องเมื่ออยู่บ้าน
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2