Browse Items (1 total)

  • Tags: กิจกรรมฝึกสมาธิ

กิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับเด็กสมาธิสั้น.pdf
แผ่นพับกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับเด็กสมาธิสั้น มีเนิ้อหาประกอบด้วย เช่น

การฝึกการกำหนดลมหายใจ
การนนั่งสมาธิ
กิจกรรมการเคลื่อนไหว
การเล่นเกมการศึกษา
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2