Browse Items (1 total)

  • Tags: ความรู้สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ความรู้สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นส่วนหน้า.pdf
ในยุคที่สถาบันครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้างและบทบาท พ่อแม่ต่างฝากความหวังไว้กับครูและระบบการศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาลูกๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เต็มอิ่มทางด้านวิชาการ เติมเต็มในด้านคุณธรรมจรยิ ธรรม…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2