Browse Items (2 total)

  • Tags: คู่มือการดูแลตนเอง

ปก- คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุรา (1).pdf
ในคู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราในโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจเล่มนี้ ประกอบด้วย 9 เรื่อง ได้แก่ 1) การดำเนินกิจวัตรประจำวัน 2) การดูแลที่อยู่อาศัย 3) การจัดการกับภาวะวิกฤต 4) การเข้ารับบริการสุขภาพ 5) การดูแลเรื่องยา 6) การส่งเสริมสุขภาพ 7)…

11.phonelink ดูแลตนเอง11.pdf
คณะผู้จัดทำได้พัฒนาการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด และได้ดำเนินการจัดประชุมวิพากษ์สาระและการดำเนินงานของโปรแกรมฯ ในการวิจัยชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้แก่ 1)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2