Browse Items (1 total)

  • Tags: คู่มือส ําหรับผู้อบรม : หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะเภสัชกร โครงกํารกระจํายผู้ป่วยจิตเวชรับยําที่ร้ํานยํา ส ําหรับสถําบัน / โรงพยําบําลแม่ข่ําย

คู่มือหลักสูตรร้านยาสำหรับผู้อบรม.pdf
หลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชส าหรับเภสัชกรเครือข่ายในผู้ป่วยจิตเวชรับยาเดิมหลักสูตรการฝึกอบรมเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านขายยาเพื่อให้สามารถจ่ายยาเดิมให้แก่ผู้ป่วยและให้การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวชได้ มีการก…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2