Browse Items (1 total)

  • Tags: จิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

Super Specialist Service.pdf
กรมสุขภาพจิตในฐานะกรมวิชาการที่ดูแลสุขภาพจิตของประชาชนไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน จึงได้พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต ให้มีการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2