Browse Items (1 total)

  • Tags: ดูแลทางสังคมจิตใจ

คู่มืการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับแพทย์  (final BY).pdf
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่เหมาะสําหรับแพทย์ผู้ให้บริการบนพื้นฐานความศรัทธา โดยคาดหวังว่าแพทย์เป็นผู้ที่จะใช้ความรู้ ความสามารถในการบําาบัดรักษา การสื่อสารให้คลายจากความทุกข์ ความเจ็บป่วย การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) (โควิด-19)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2