คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ประสาทสัมผัส

ภาพพลิกกิจกรรมเด็กออทิสติก ชุดที่ 1 กระตุ้.pdf
กิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า ประกอบด้วย ประสาทสัมผัสทางกาย ตา หู ลิ้น จมูก เป็นการพัฒนาสมองเด็กให้ตื่นตัวและทำหน้าที่ได้ดีขึ้น ให้สามารถรับรู้เกี่ยวกับตัวเอง มีสัมพันธภาพกับผู้สอน และพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ต่อไป

Position: 353 (738 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2