คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง

จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังอย่างไร.ให้อย.pdf
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีเหตุการณ์ก่อความรุนแรงสะเทือนขวัญซึ่งพบได้ตามสื่อต่าง ๆ ความรุนแรงที่เกิดกับครอบครัว หรือกับประชาชนทั่วไป ส่วนหนึ่งของผู้ก่อเหตุพบว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงจากปัญหาการก่อความรุนแรง ร้อยละ 4.1 พบว่าร้อยละ 20…

Position: 58 (3093 views)

คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง (printed ver)1.pdf
จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและวางรากฐานระบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีโอกาสเข้าถึงบริการเท่าเทียม กระทรวงสาธารณสุขจึงพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ประชาชนบนแผ่นดินไทยสามารถข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง…

Position: 96 (2314 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2