คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย

พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย.pdf
ก่อนการตั้งกรมสาธารณสุขใน พ.ศ. ๒๔๖๑ การสาธารณสุขของประเทศไทยยังไม่ได้มีการจัดให้เป็นระบบ ปัญหาสุขภาพหลักคือ โรคระบาด ที่ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตไปครั้งละมาก ๆ โดยเฉพาะ ไข้ทรพิษ อหิวาตกโรค และกาฬโรค ในยุคนั้นการปกครองเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์…

Position: 226 (859 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2