Browse Items (1 total)

  • Tags: พฤติกรรมการรังแกกัน

โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (self-control)05.pdf
โปรแกรมเล่มนี้พัฒนาขึ้้­นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ใน 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้ใช้โปรแกรมและ2) กลุ่มเป้าหมาย โดยในกลุ่มผู้ใช้โปรแกรม ประกอบด้้วย ครูประจำชั้­นครูที่่ดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ครูแนะแนวหรือครูที่่ปรึกษา) โดยมุ่งหวังให้ครูตระหนัก…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2