Browse Items (1 total)

  • Tags: พฤติกรรมก้าวร้าว

คู่มือฝึกทักษะผู้ปกครองเพื่อลดพฤติกรรมก (1).pdf
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์จัดทำโปรแกรมนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดรูปแบบการบำบัดรักษาในการดูแลผู้ป่วยออทิสติกกลุ่มอาการรุนแรงขึ้น มุ่งหวังให้ครอบครัวมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยออทิสติกด้วยตนเองที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระการดูแลของครอบครัว…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2