คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: พฤติกรรม

เตรียมพร้อมรับมือ พฤติกรรมช่วงโควิด by AHB.pdf
จากการระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้เด็กๆถูกจำกัดพื้นที่มากขึ้น

Position: 758 (252 views)

เทคนิคการปรับพฤติกรรมลูก by การศึกษาพิเศษ.pdf
ทคนิคการปรับพฤติกรรมลูกรัก ความสุขในบ้านเกิดขึ้นได้ การปรับพฤติกรรมลูกรักให้ถูกวิธี

Position: 871 (231 views)

สแกน0058.pdf
แนวทางเวชปฏิบัตินี้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับทรัพยากรและเงื่อนไขสังคมไทย โดยหวังผลในการสร้างเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า

Position: 1240 (51 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2