Browse Items (3 total)

  • Tags: พฤติกรรม

เตรียมพร้อมรับมือ พฤติกรรมช่วงโควิด by AHB.pdf
จากการระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้เด็กๆถูกจำกัดพื้นที่มากขึ้น

เทคนิคการปรับพฤติกรรมลูก by การศึกษาพิเศษ.pdf
ทคนิคการปรับพฤติกรรมลูกรัก ความสุขในบ้านเกิดขึ้นได้ การปรับพฤติกรรมลูกรักให้ถูกวิธี

เด็กดือทำอย่างไรดี 2.pdf
งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมักพบปัญหาเด็กที่หลากหลายในบรรดาคำถามที่พบบ่อย คือ ลูกมีพฤคติกรรมไม่ดีจะปรับพฤติกรรมอย่างไร คู่มือ เด็กดื้อทำอย่างไรดี? ฉบับนี้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สนใจ นำไปใช้กับบุตรหลานของท่าน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2