Browse Items (1 total)

  • Tags: พิมพ์ครั้งที่1

เด็กดื้อทำอย่างไรดี.pdf
งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมักพบปัญหาเด็กที่หลากหลาย ในบรรดาคําถามที่พบบ่อย คือ ลูกมีพฤติกรรมไม่ดีจะปรับพฤติกรรมอย่างไร คู่มือ“เด็กดื้อทําอย่างไรดี?” ฉบับนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สนใจนําไปใช้กับบุตรหลานของท่าน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2