Browse Items (1 total)

  • Tags: รูทัน ยาบ้า

57.2564 รู้ทัน.ยาบ้า.pdf
ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบและคุกคามความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศชาติ บั่นทอนศักยภาพของมนุษย์ทำลายทั้งเป้าหมายชีวิต และความคาดหวงั ในอนาคต โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการ TO…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2