Browse Items (1 total)

  • Tags: สังคมจิตใจ

1077675.pdf
infographic การดูแลทางสังคมใจิตใจผู้สูงอายุติดบ้าน (4ส.) มีเนื้อหาประกอบด้วย

ส.สังเกตดูแลใจอย่างองค์รวม
ส.ใส่ใจเข้าใจปัญหา
ส.เสริมสร้างดูแลใจ
ส.ส่งต่อเชื่อมโยง
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2