Browse Items (1 total)

  • Tags: สาธารณสุขต่างด้าว

1649040972282.pdf
video เสริมพลังใจในภาวะวิกฤต หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต เกิดจากบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 7 …
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2