Browse Items (1 total)

  • Tags: สื่อสาร

คู่มือ การสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว (1).pdf
คู่มือการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัวฉบับนี้ เป็นแนวทางให้วัยรุ่นสามารถสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้รวมทั้งเข้าใจว่าตนเองต้องการสื่อสารอะไร ควรสื่ออย่างไร และสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่สําคัญยังช่วยให้เข้าใจในความคิดความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครอง…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2