Browse Items (1 total)

  • Tags: สุราและสังคม

Book_โควิดกับสุรา.pdf
ค.ศ. 2020 เป็นปีที่ทั่วโลกร่วมกันเผชิญความท้าทายระดับโลก เชื้อไวรัสโควิด-19 ผลักดันให้ภาครัฐ ผู้มีอำนาจสั่งการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และนักวิจัยจากทั่วโลกทำงานด้วยกันเพื่อช่วยชีวิตมนุษยชาติ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2