Browse Items (1 total)

  • Tags: ส่งเสริมพัฒนาการ

FM-1770-1633524558.pdf
"เด็กเปรียบเสมือนผ้าสีขาว" "ช่วงทองของชีวิตคือ วัยแรกเกิด-5 ปี" คำกล่าวเหล่านี้ล้วนเป็นคำกล่าวที่เป็นจริงเพราะเป็นช่วงชีวิตที่มีพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว การดูแลเด็กปฐมวัย…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2