Browse Items (1 total)

  • Tags: อัลไซเมอร์

1649135118063.pdf
โรคอัลไซเมอร์ เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม และเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด โดยความชุกของโรคจะเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ 10-15 ในประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และพบร้อยละ 20-30 ในประชากรที่มีอายุมากกว่า 80 ปี
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2