Browse Items (2 total)

  • Tags: อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว

1650259007373.pdf
หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต เกิดจากบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 7 และส่วนภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 7…

1650249304534.pdf
“สร้างวัคซีนใจในชุมชน”

ขอนแก่นเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน covid -19 โดยอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)

โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวสร้างขวัญและกำลังใจแก่แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2