Browse Items (1 total)

  • Tags: เด็กดี

เคล็ดลับสร้างเด็กดี-scaled.pdf
infographic เคล็ดลับสร้างเด็กดี มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน

เราคงได้ยินบ่อยๆแต่การที่เด็กๆจะทำหน้าที่เหล่านั้นได้ดี เป็นเด็กดีของทุกคน ต้องปั้นเด็กดีกันก่อน มาดูเคล็ดลับง่ายๆกัน
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2