คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้

เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้-1-scaled.jpg
ลักษณะทั่วไปของเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ มีปัญหาในการเรียน ป้ญหาทางภาษา ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นต้น สาเหตุของความบกพร่องและแนวทางการช่วยเหลือ

Position: 1374 (155 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2