Browse Items (1 total)

  • Tags: เด็กปฐมวัย

แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.).pdf
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัยถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง จะทำให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี สามารถควบคุมและจัดการอารมณ์ได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และปัญหาสุขภาพจิตได้อีกด้วย
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2