Browse Items (2 total)

  • Tags: แนวทางการช่วยเหลือ

2. UploadAttachFile_2020_EBook_49465_20200220163719.pdf
แนวทางแจ้งเหตุและช่วยเหลือเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตสำหรับหน่วยชุมชนจัดการตนเอง ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางให้หน่วยงานในชุมชน รวมทั้งแกนนำชุมช นำไปปรับใช้สำหรับการจัดตั้งเป็นหน่วยชุมชนจัดการตนเอง…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2