Browse Items (2 total)

  • Tags: แผนปฏิบัติราชการ

[Full]แผนที่ยุทธ์กรมสุขภาพจิต_2564.pdf
กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ในการบริหารเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน ให้บรรลุสู่เป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิต…

แผนปฏิบัติราชการฯ 5 ปี กรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2563-2565).pdf
วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต "เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข" เป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต เมื่อสิ้นแผนฯ 1) งานสุขภาพจิตของประเทศไทยก้าวหน้าสู่การเป็น Mental Health 4.0 2)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2