Browse Items (1 total)

  • Tags: โรคสมองเสื่อม

ชุดความรู้การเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลสังค.pdf
ชุดความรู้ที่นำเสนอแนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ สรุปได้กระชับ เข้าใจง่าย รูปแบบการนำเสนอสวยงามน่าอ่าน และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2