Browse Items (5 total)

  • Tags: โรงพยาบาลชุมชน

ความชุกของโรคซึมเศร้าในคลีนิคผู้ป่วยนอก.pdf
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกของโรคซึมเศร้าในคลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาพูน และศึกษาความสัมพันธ์ของโรคซึมเศร้ากับปัญหาการดื่มสุรา

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการศึกษาแบบสารวจในคลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชน 5…

คู่มือแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับโรงยาบาลชุมชน ฉบับปรับปรุง.pdf
คู่มือจัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการจัดระบบและพัฒนาบริการดูแลสังคมจิตใจของสถานบริการ โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลทางสังคมจิตใจในโรงพยาบาลชุมชน จากบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน…

มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิต-รพช.pdf
กรมสุขภาพจิตมุ่งหวังว่ามาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจะช่วยให้บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน มีทิศทางและเครื่องมือในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาบริการในมิติส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต…

แนวทางการดำเนินงาานส่งเสริมฯ(11-09-62).pdf
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสูงอายุ ฉบับนี้ มีความมุ่งหวังให้บุคลากรสาธารณสุขในคลินิกโรคเรื้อรังและบุคลากรที่ดำเนินงานด้านสุขภาพจิตรวมถึงทีมหมอครอบครัว ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในโรงพยาบาลชุมชน…

161026147747057724.pdf
แนวปฏิบัตินี้ได้พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่มีประสบการณ์ตรงหลายๆ ภาคส่วน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต ผู้ปฏิบัติงานของคลินิกต่างๆ ตามกลุ่มวัยในโรงพยาบาลชุมชน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2