Browse Items (1 total)

  • Tags: ในชุมชนบท

7.บทเรียนรู้ในชุมชน เล่มเหลือง ATS (1).pdf
การดื่มสุราและใช้สารเสพติดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้สูญเสียสุขภาวะ ทำให้เกิดปัญหาตามมาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์มูลค่ามหาศาล จากผลการรายงานดัชนีภาระโรคและสุขภาพของคนไทยในปี พ.ศ. 2552…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2