Browse Items (1 total)

  • Tags: 10 วิธี

โรลอัพ 10 วิธีสร้างสุขในการทำงาน.pdf
infographic 10 วิธีสร้างสุขในการทำงาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความสุขในที่ทำงาน เช่น

ทบทวนสิ่งดีๆี่เกิดดขึ้นในแต่ละวัน
มีอารมณ์ขันและส่งยิ้มให้กันเสมอ
เอ่ยคำขอโทษ และขอบคุณให้เป็นนิสัย
ตั้งเป้าหมายและลงมือทำ เป็นต้น
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2