คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: 20 ปฏิกิริยาทางจิตใจที่อาจพบได้ในวิกฤติ Covid-19

5 (2).pdf
20 ปฏิกิริยาทางจิตใจที่อาจพบได้ในวิกฤติ Covid-19

ในสภาวะที่เราทุกคนต้องพบกับวิกฤติทางสุขภาพ โดยเฉพาะการเกิดโรคระบาดระดับร้ายแรงไปทั่วโลก เราทุกคนจะมีปฏิกิริยาทางจิตในการตอบสนองที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมักจะเป็นไปตามความเสี่ยงที่เรานั้นรับรู้…

Position: 905 (288 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2