Browse Items (1 total)

  • Tags: 5ข้อ

ลูกศิษย์ดื้อแค่ไหนก็เอาอยู่ด้วย 5ข้อ.pdf
inofographic ลูกศิษย์ดื้อแค่ไหนก็เอาอยู่ด้วย 5 ข้อ ประกอบด้วย

กำหนดพฤติกรรมของเด็กที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน
บอกวามต้องการของครูให้รักเรียนฟัง
ให้เด็กพูดทวนให้สิ่งที่ครูต้องการ
บอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก
ครูต้องมีความหนักแน่น
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2