คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: Schizophrenia

Schizophrenia.pdf
#infographic โรคจิตเภท 'Schizophrenia'
เป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติทางความคิดและการรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ทำให้มีพฤติกรรมแปลกๆส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

Position: 559 (237 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2