คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: c ปฐมพยาบาลทางใจคุณก็ช่วยคนอื่นได้ด้วยหลัก '3ส'

first aid.pdf
infographic ปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้ด้วยหลัก '3 ส' ส1 สอดส่อง มองหา (Look) ส2 ใส่ใจ รับฟัง (Listen) และ ส3 ส่งต่อ เชื่อมโยง (Link)

Position: 710 (327 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2