ขอนแก่น สร้างวัคซีนกายและใจในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)

Dublin Core

Description

“สร้างวัคซีนใจในชุมชน”

ขอนแก่นเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน covid -19 โดยอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)

โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวสร้างขวัญและกำลังใจแก่แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)

หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต เกิดจากบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 7 และส่วนภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกัน covid-19 สามารถประชาสัมพันธ์ ส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องแรงงานข้ามชาติ สร้างภูมิคุ้มกันทางกาย และทางใจให้แก่ประชากรชาวต่างชาติในจังหวัดขอนแก่น ให้สามารถข้ามผ่านวิฤต COVID-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

Source

Date

Format

video

Language

Type

Date Created

2021-02-03

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking