คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น

Dublin Core

Description

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยสำคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อต่างๆ ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมการแสดงออก นับเป็นช่วงวัยที่อาจ ทำให้เกิดความสับสน หงุดหงิด อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายประกอบกับสภาพสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารไร้ขอบเขตในปัจจุบันยิ่งส่งเสริมให้วัยรุ่น “อยากรู้ อยากเห็น อยากเป็นอยากลอง” มากขึ้น ดังนั้นวัยรุ่นจึงต้องมีภูมิต้านทานต่อ ปัจจัยเสี่ยงที่ใกล้ตัว ทั้งยัเสพติด อาชญากรรม ปัญหาทางเพศ รวมถึงมีทักษะต่างๆ เพื่อรับมือกับความผิดหวัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก การเรียนความสัมพันธ์กับเพื่อน สายสัมพันธ์กับครอบครัว ล้วนเป็นปัญหาที่วัยรุ่นอาจพบเจอ และสิ่งเหล่านี้มักสร้างปัญหาและคำาถามมากมายให้กับวัยรุ่น

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 978-974-296-866-3

Date Created

2016-03-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking